Načítám...
 1. Titulní stránka
 2. Služby
 3. Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Nabízíme systémový přístup k řízení problematiky BOZP, který staví přesná pravidla, která zaměstnavateli zajistí nejen plnění legislativních předpisů v oblasti BOZP.

Informace o produktu

Nabízíme systémový přístup k řízení problematiky BOZP, který staví přesná pravidla, která zaměstnavateli zajistí nejen plnění legislativních předpisů v oblasti BOZP, ale i dalších záměrů a cílů související s politikou a prestiže firmy, což se promítá ve výsledcích výběrových řízení a v hodnocení partnerů a zákazníků.

Poskytování dalších služeb v oblasti bezpečnosti práce provádíme komplexní zavedení systému řízení bezpečnosti práce dle OHSAS 18001

Provádníme úvodní a periodické proškolení pracovníků z bezpečnostních předpisů dle zákona č.262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a předpisů souvisejících, ověření znalostí pro výkon funkce, periodická školení a další odborná školení

Zajištění ostatních druhů školení jako jsou:

 • školení řidičů služebních vozidel tzv. „referentů“
 • školení první pomoci
 • školení pro vstup do kolejiště ČD
 • školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • školení pro práce s motorovou pilou a křovinořezem
 • školení řidičů vysokozdvižných vozíků
 • školení vazačů a jeřábníků
 • školení obsluhy plynové kotelny

Vypracujeme přehledný registr právních předpisů včetně jeho aktualizace. Vyšetříme pracovní úrazy dle nař. vlády č. 201/2010 Sb., vyřídíme související agendu. Dále můžeme vypracovat návrh kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2 o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 432/2003 Sb.

Zajišťujeme kontroly pracovních podmínek – hygiena pracovního prostředí, analyzujeme rizika v pracovních systémech, prevenci a řízení rizik z hlediska BP a stanovíme bezpečnostní opatření. Kontrolu zajišťujeme fyzicky na pracovištích se zápisem o zjištěných závadách a navrhujeme jak je odstranit. Zajistíme i revizní činnost (elektro, tlakové nádoby, kotelny, vázací prostředky a jeřáby).

Vypracování směrnic

 • Vypracování směrnice k OOPP dle zjištěných rizik v návaznosti na zákoník práce a NV č. 495/2001 Sb., s doporučení nákupu od erudovaných firem
 • Vypracování směrnice k zaměstnávání těhotných žen, kojících matek a mladistvých zaměstnanců
 • Vypracování směrnice k používání bezpečnostních značek a signálů na pracovišti
 • Vypracování směrnice k zajištění bezpečnosti dopravy, provozu a údržbě vozidel, případně dalších mechanizačních prostředků a manipulačních vozíků dle NV 168/2002 Sb. Školení řidičů "referentů"
 • Vypracování směrnice pro skladování "Provozní řád skladu“, vedení knihy kontrol regálů a žebříků

Dále zajistíme

 • spoluúčast při provádění kontrol na požití alkoholu a jiných návykových látek
 • lhůtníky o školeních, revizních činnostech a lékařských prohlídkách.
 • mapujeme rizikové činností pomocí fotodokumentace
 • spolupráci při realizaci ročních auditů
 • zastupování firmy při kontrolách nadřízených orgánů
 • vypracování bezpečnostních pokynů pro práci na strojích
 • posuzování rizik výbuchu dle NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • prověrky bezpečnosti práce a kontroly pracovišť, vypracování plánu prověrek a kontroly všech druhů prováděných revizí. Vyhotovení záznamu z prověrek.

Poptávka