Načítám...
 1. Titulní stránka
 2. Služby
 3. Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Externí výkon agendy ekologie a životního prostředí 

Informace o produktu

Externí výkon agendy ekologie a životního prostředí (agenda životního prostředí, ekologie, odpadů, ochrany ovzduší, ochrany vod atd.), tj. zejména:

 • spolupracuje se všemi úseky společnosti při dodržování platné legislativy v oblasti životního prostředí a ekologie
 • vyřizuje žádosti a souhlasy související s životním prostředím, ekologií, odpady, ochranou ovzduší a ochranou vod
 • je zodpovědný za jednání s orgány státní správy a orgány státního dohledu v oblasti životního prostředí a ekologie a je k těmto jednáním společností řádně zmocněn
 • spolupracuje a je nápomocen všem vedoucím středisek pro danou oblast
 • vypracovává havarijní zprávy z mimořádných událostí, mající vliv na životní prostředí
 • vede průběžnou evidenci produkovaných odpadů
 • vypracovává roční hlášení o produkci nakládání s odpady
 • vypracovává roční hlášení o zdrojích znečištění ovzduší
 • odesílání oznámení o zdrojích znečištění ovzduší
 • vykonává kontroly dodržování předepsané legislativy pro dané oblasti na všech pracovištích (střediscích) společnosti, včetně staveb, stavenišť a dislokovaných pracovišť, je-li k tomu vyzván odpovědným vedoucím pracovníkem objednatele.
 • z fyzických kontrol pracovišť vypracovává provozní zprávu doplněnou fotodokumentací o zjištěných skutečnostech a podává návrhy na jejich odstranění

Poptávka