Načítám...

Etický kodex

 1. Titulní stránka
 2. Etický kodex

Tento Etický kodex je nedílnou součástí mandátních a pracovních smluv společnosti KONTROL s.r.o. a musí se jím řídit všichni naši zaměstnanci a ostatní spolupracovníci.

ETICKÝ KODEX

Jednatelé v návaznosti na vizi a řídící principy společnosti stanovují následující zásady etiky:


Kontrol s.r.o. je společností, jejíž hlavní činností je zajišťování veškerých služeb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování zásad požární ochrany, ochrany životního prostředí a nakládání s chemickými látkami a přípravky a další činnosti s tím spojené. Na stejnou úroveň je kladen výkon funkce koordinátora na stavbách a revisní činnost hasicích přístrojů.

Pro naplnění základního cíle společnosti Kontrol s.r.o., jímž je dlouhodobá prosperita a obchodní úspěch na trhu je nezbytné, aby společnost byla veřejností vnímána jako společnost s jednotným charakterem, respektující oprávněné zájmy zaměstnanců, obchodních partnerů i veřejnosti.

I.

Úvod

Etický kodex je základním dokumentem popisujícím zásady chování, jejichž respektování a dodržování je očekáváno od všech zaměstnanců a dalších spolupracovníků společnosti. Jeho cílem je sjednotit vystupování celého společenství zaměstnanců a dalších spolupracovníků společnosti a vtisknout tím jednotný charakter společnosti Kontrol s.r.o., jednak jako společnosti vystupující navenek, a současně i jako společnosti ve vztahu k zaměstnancům a dalším spolupracovníkům společnosti.

Za etické chování v duchu tohoto kodexu se považuje zejména:

1. čestné jednání v souladu s dobrými mravy
2. neuvádění v omyl a neposkytování nepravdivých informací
3. nenabízení služby za podmínek, o kterých je předem známo, že jsou nesplnitelné
4. dodržení daného slova

Dobré jméno firmy, její životaschopnost a prosperita je i základem pro rozvoj celé společnosti.

II.

Přístup zaměstnanců a dalších spolupracovníků ke své práci

Zaměstnanci a další spolupracovníci společnosti Kontrol s.r.o. si musí být vědomi skutečnosti, že základním cílem jejich práce je prosperita společnosti Kontrol s.r.o. a za tím účelem:

 • pracují svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plní pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržují zásady spolupráce
 • jednají vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentují
 • při rozhodování se nenechávají ovlivňovat pohlavím, věkem, rasou, národností, vyznáním nebo sexuální orientací
 • v maximální možné míře pracují na rozvoji svých schopností a dovedností
 • majetek Kontrol s.r.o. užívají pouze k dosažení stanovených účelů a cílů, nakládají s ním co nejhospodárněji, chrání jej před zneužitím, poškozením, ztrátou, odcizením či zničením a neprodleně činí opatření k odstraňování zjištěných nebo hrozících škod
 • na svých pracovištích vytvářejí příjemné prostředí, udržují svá pracoviště v pořádku a dbají na to, aby splňovala veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně dodržování zákazu užívání a distribuce alkoholu, drog.

Vedoucí zaměstnanci, navíc nad rámec výše uvedeného, hodnotí své podřízené výhradně na základě jejich osobních schopností a dosahovaných pracovních výsledků.

Spolupráce mezi zaměstnanci a dalšími spolupracovníky společnosti Kontrol s.r.o.

Předpokladem kvalitního plnění úkolů je zejména:

 • aktivní a efektivní komunikace a spolupráce při řešení pracovních úkolů
 • otevřená a vzájemná informovanost o všem, co může mít vliv na kvalitu a úspěšnost jak práce každého jednotlivce, tak práce celého kolektivu
 • slušné, ohleduplné a kolegiální chování mezi zaměstnanci a spolupracovníky
 • uplatňování týmové práce a spolupracovat s dalšími pokud je to v zájmu klienta
 • jednání v souladu se stanovami společnosti a platnými právními normami ČR

III.

Vztah ke klientům, obchodním partnerům a veřejnosti

Předpokladem pro úspěšný rozvoj společnosti je rovněž vystupování navenek s cílem udržení stávajících a získání nových klientů a obchodních partnerů. Za tímto účelem je pro zaměstnance a ostatní spolupracovníky společnosti nezbytné:

 • dbát na udržení dobrého jména společnosti Kontrol s.r.o., jednat s klienty a obchodními partnery otevřeně a eticky a totéž vyžadovat při jednáních i od druhé strany
 • prezentovat Kontrol s.r.o. svým vysokým osobním nasazením, s vědomím, že nejúčinnější prezentací společnosti Kontrol s.r.o. jsou výsledky nejen kolektivu ale i každého zaměstnance, či ostatních spolupracovníků
 • jednat tak, abychom byli vnímáni jako součást celé společnosti Kontrol s.r.o.
 • využívat zkušeností, znalostí místních podmínek, orientace na tuzemském trhu, spolu s technologiemi a kompetencemi působící firmy
 • zajišťovat úplnou spokojenost klientů, k tomu získávat detailní informace o jejich požadavcích
 • řídit se zásadou, že neexistuje důležitější a méně důležitý zákazník
 • při výběru partnerů vybíráme firmy a osoby s dobrou pověstí
 • být si vědomi toho, že klient hodnotí Kontrol s.r.o. vždy, nejen podle odvedené práce, ale i podle přístupu zaměstnanců, či ostatních spolupracovníků Kontrol s.r.o. podle jejich chování, vzhledu a vystupování
 • nabízet klientům komplexní zabezpečování jejich potřeb a volit takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch zákazníka
 • práci pro klienta provádět kvalitně s vědomím, že špatně odvedená práce jednoho jediného zaměstnance, či ostatních spolupracovníků dokáže znehodnotit úsilí všech ostatních
 • chránit s veškerou péčí informace o klientech a nakládat s nimi jako s důvěrnými, pokud klient nedá souhlas s jejich zveřejněním a to i po ukončení spolupráce

IV.

Střet zájmů

Zaměstnanci, či ostatní spolupracovníci jsou povinni předcházet situacím, ve kterých by se jejich soukromé či finanční zájmy mohly dostat do střetu se zájmy společnosti Kontrol s.r.o. především pak zajišťovat na vlastní účet jako fyzická osoba nebo vykonávat obdobnou činnost pro jinou firmu jako soukromá osoba.

V.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

Předmětem obchodního tajemství se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické či jiné povahy související s podnikáním spol. Kontrol s.r.o., které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace o zaměstnancích, klientech a partnerech firmy, o finanční situaci, know-how, jakož i o uzavřených či uzavíraných smluvních vztazích.

Zaměstnanci, či ostatní spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o předmětu obchodního tajemství a o důvěrných informacích. Mají povinnost chránit je proti zneužití a nesdělovat je dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu k tomu oprávněného nadřízeného Kontrol s.r.o. Tato povinnost platí i po ukončení pracovního poměru či spolupráce s Kontrol s.r.o.

Informace o Kontrol s.r.o. sdělované třetím stranám na základě právních předpisů mohou poskytovat pouze osoby k tomu v Kontrol s.r.o. pověřeni přímo jednateli společnosti.

V případě, že se kterýkoliv zaměstnanec, či jiný spolupracovník v souvislosti s danou činností seznámí se skutečností, která je ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění považována za utajovanou, má povinnost zachovávat o ni mlčenlivost.

Veškeré údaje týkající se zaměstnanců, či ostatních spolupracovníků nebo klientů jsou společností a jejími zaměstnanci, či ostatními spolupracovníky získávány, zpracovávány a poskytovány třetím osobám výlučně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Nakládání se získanými osobními údaji je realizováno pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

VI.

Korupce

Zaměstnanci, či ostatní spolupracovníci nesmí:

požadovat ani přijímat osobními dary či jiná plnění, u kterých při rozumném zvážení lze předpokládat, že by mohly ovlivnit obchodní jednání, nebo které překračují hranice běžné pohostinnosti

realizovat obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny, pokud s touto skutečností neseznámí Kontrol s.r.o.

poskytovat jménem Kontrol s.r.o. obchodním partnerům, zástupcům státní správy a dalším osobám úplatky ani jiné výhody, které mají za cíl získat zakázky, výhody nebo prospěch pro Kontrol s.r.o.

Pokud je zaměstnanci, či ostatním spolupracovníkům v souvislosti s jeho činností pro Kontrol s.r.o. nabídnuta jakákoliv výhoda, je povinen ji odmítnout a informovat o tom jednatele společnosti. Za osobní výhodu se považuje jakákoliv výhoda pro zaměstnance, či jiného spolupracovníka, jeho rodinu nebo pro osoby jemu blízké.

Dohody se třetími stranami, např. s poradci, sponzory, zástupci či jinými zprostředkovateli aj., nesmějí být zneužívány k tomu, aby na jejich základě mohly být poskytovány výhody jiným osobám, včetně zástupců veřejné správy.

Výše uvedené jednání je považováno za hrubé porušení se všemi z toho vyplývajícími následky, nad rámec toho může být pracovněprávní odpovědnost doplněna odpovědností hmotné či trestně právní.

VII.

Sponzorství a dary

Zaměstnanci, či ostatní spolupracovníci společnosti Kontrol s.r.o. nepřislibují ani neposkytují jménem Kontrol s.r.o. žádné dary nebo sponzoring politickým stranám. Poskytování darů a sponzoringu společnosti je upraveno vnitřními pravidly společnosti.

VIII.

Hospodářská soutěž

Zaměstnanci, či ostatní spolupracovníci jsou povinni:

 1. při soutěži o postavení Kontrol s.r.o. na trhu dodržovat etické zásady obchodních vztahů a pravidel slušné a otevřené soutěže
 2. se zdržet jednání, které by mohlo vést k porušení pravidel soutěže či právních předpisů (pletichy při veřejné soutěži, klamavá reklama apod.)

IX.

Představenstvo ukládá

 1. všem zaměstnancům, či ostatním spolupracovníkům spol. Kontrol s.r.o. dodržovat stanovený etický kodex.
 2. vedoucím zaměstnancům, spolupracovníkům Kontrol s.r.o.:

a) seznámit s tímto rozhodnutím všechny podřízené pracovníky a informovat je o nezbytnosti dodržování stanovených zásad a o možných důsledcích v případě jejich porušování
b) kontrolovat dodržování stanovených zásad etiky společnosti Kontrol s.r.o.
c) v případě zjištění přestupku vůči těmto zásadám přijímat odpovídající opatření, která mohou obsahovat i výpověď z pracovního poměru či smluvního vztahu a uplatnění náhrady za vzniklou škodu právní cestou.