Načítám...

O nás

O společnosti Kontrol s.r.o.

Společnost Kontrol s.r.o. byla založena v roce 1996 třemi společníky. Dva z nich působí ve firmě dodnes jako její jednatelé a zaměstnanci, kteří řídí vykonávají, plánují a organizují veškerou činnost společnosti. V roce 2014 byla naše firma fůzí rozšířena o tři statutární zástupce a jednatele.

Společnost v současné době zaměstnává 11 odborně způsobilých osob (OZO) v prevenci rizik, bezpečnostních techniků pro oblast bezpečnosti práce, OZO v požární ochraně, 1 samostatnou ekoložkou pro řešení problematiky ochrany životního prostředí a 2 koordinátory BOZP na stavbách. Provoz školicího střediska, kancelářskou agendu a styk s veřejností zajišťuje asistentka a sekretářka. O čistotu a pořádek a přebujelou květenu se stará naše hygienička podlahových krytin a zahradnice zároveň.

V moderním školicím středisku je zajištěno školení všech druhů na nejvyšší možné úrovni jak po stránce technické, tak personální. Provozovna je otevřena v pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hodin. Všichni zaměstnanci a osoby spolupracující jsou zaměstnaní na základě souhlasu a přijmutí etického kodexu společnosti s vědomím stálého sebevzdělávání ve své odbornosti. Všichni zaměstnanci jsou navzájem zastupitelní v dané odbornosti a fyzických možnostech plnit dané požadavky kdekoliv a kdykoliv po celé ČR, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Další odbornosti, jako jsou auditoři systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce nám umožňují zavést tyto normy u našich zákazníků, udržovat je a připravit je k certifikaci.

Pro zajištění servisu a oprav hasicích přístrojů úzce spolupracujeme s odbornou firmou Fehas s.r.o. a se smluvním technikem revizí elektro.

DSC_0070-1.JPG

Organizace

Organizačně je společnost členěna do tří samostatných, navzájem propojených sekcí podle vykonávaných činností.

  • Sekci komplexního zajištění a externího dohledu nad bezpečností práce a ochrany zdraví při práci, požární ochranou a životním prostředím
  • Sekci odborného dohledu na stavbách
  • Sekci zajišťující činnost a bezpečnost při pracích v drážní dopravě a kolejištích

Společnost Kontrol s.r.o. vlastní veškerá potřebná oprávnění k činnostem, které zajišťuje v souladu s příslušnými právními předpisy pro nabízené předměty činnosti, tedy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.

Školení

Mimo úzký kontakt přednášejícího s posluchači a řešení otázek týkajících se probírané látky využíváme a nabízíme zajištění školeních s využitím promítání CD – DVD kazet k požadované tématice pomocí video projektoru.

Kvalitu školení výrazně zlepšují i připravené prezentace s konkrétní problematikou a obrázkovým doprovodem. Tím se velice zlepšila úroveň školení a jejich kvalita.

e-learning 

V době, kdy je nutné správně si zorganizovat svou pracovní dobu, kdy je nutné pracovat efektivně, kdy je nutné si neustále zvyšovat svou kvalifikaci a zároveň projít povinnými školeními přicházíme s nabídkou provést toto prostřednictvím našich e-learningových kurzů. Naše kurzy je možné rozdělit na několik částí a absolvovat je tak vždy v době, kterou si vy sami vyberete, nikoliv v době kdy se Vám to zcela nemusí hodit. 

Každé online školení musí mít následující parametry:

  • školení zaměřené na konkrétní činnosti dle konkrétních profesí
  • přímé propojení s platnou dokumentací a její nastudování
  • konkrétní specifika pracoviště

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné dodržet uvedené parametry u všech profesí nabízíme tuto možnost školení jen pro výše uvedené profese, kde lze předpokládat dodržení uvedených pravidel. Za nezbytné považujeme úzkou spolupráci a zainteresovanost vedoucích pracovníků firmy, která o nabízený produkt má zájem.

Servis

Každý náš odborný zaměstnanec je vybaven mobilním telefonem, služebním automobilem, notebookem, fotoaparátem a potřebnými detekčními přístroji na indikaci nebezpečných látek včetně alkohol testerů.

Mimo externího dozoru na pracovištích jednotlivých smluvních partnerů poskytujeme i poradenskou službu pro široký okruh zákazníků a další služby spojené s komplexním servisem v dozorovaných oblastech, jako jsou revizní činnosti v oblasti vyhrazených technických zařízení včetně revizí hasicích přístrojů a dodávky potřebných materiálů dle požadavků zákazníka a ostatní druhy školení jako je např. řidič služebního vozidla apod.

Tento luxusní servis zbavuje naše klienty starostí, kde to sežene, kdo to zařídí a pod.

Záruka za provedené služby

Za svoji činnost neseme plnou odpovědnost a pro případ způsobené škody zákazníkovi jsme pojištěni pro škody na věcech do výše 5 mil. korun a škody finanční do 0,5 mil. korun. Zároveň se smluvně zavazujeme uhradit nebo se spolupodílet na případně udělených pokutách dotčených orgánů státní správy v případě opomenutí nebo chybného rozhodnutí. Přinášíme vždy srozumitelné a jasné informace o tom, co je potřeba provést na základě platných předpisů. Vysvětlíme, jakým způsobem to provést a připravíme vše potřebné.